3 กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) จาก SCBAM


เน้นบาลานซ์ สไตล์ผสม


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน

จุดเด่น: ลงทุนแบบผสมยืดหยุ่น 0-100% ในตราสารหนี้และตราสารทุนของบริษัทไทยที่โดดเด่นด้าน ESG


ลุยเต็มที่ สไตล์ Active


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ

จุดเด่น: บริหารเชิงรุก คัดเลือกหุ้นไทยที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีมูลค่าน่าสนใจ และคำนึงปัจจัยด้าน ESG


เน้นเกาะตลาด สไตล์ Passive


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ

จุดเด่น: บริหารเชิงรับด้วยกลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SETESG TRI

ทำความรู้จัก


กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

กองทุนรวมส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ทีมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์จากผู้ออกตราสารที่มีความโดดเด่นในด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ตามหลักกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

เงื่อนไขการลงทุน

 • ถือครองครบ 8 ปี แบบวันชนวัน
 • ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ สูงสุด 100,000 บาท
  (เพิ่มเติมจาก SSF, RMF, PVD และประกันบำนาญ)
 • เริ่มลงทุนก่อน 28 ธันวาคม 2566 เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปีนี้

จุดเด่น

 • ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่เน้นความยั่งยืนเป็นหลัก
 • ผู้จัดการกองทุนทำการวิเคราะห์ และคัดเลือกตามแนวคิด ESG
  ซึ่งจะช่วยให้โลกได้ฟื้นฟู และพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้
 • ทางเลือกการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ลงทุนเลยผ่านช่องทาง

สะดวกง่ายชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ และ SCB EASY App

เข้าใจเงื่อนไขกองทุนลดหย่อนภาษี SSF l RMF l Thai ESG

เงื่อนไขการรับของกำนัล
สูงสุด 200 บาท ผ่าน SCBSFF Fund Back
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 3. กองทุนที่ร่วมรายการจำนวน 6 กองทุน
  • • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTA(ThaiESG)
  • • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTA(ThaiESGA)
  • • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTP(ThaiESG)
  • • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTP(ThaiESGA)
  • • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTM(ThaiESG)
  • • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTM(ThaiESGA)
 4. มูลค่าของกำนัล คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิ ในช่วงเวลาที่กำหนด สูงสุดสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อผู้ลงทุน
 5. คำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก
 6. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 7. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวม
 8. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 9. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ผู้ลงทุน ไปยังบัญชีกองทุนที่ผู้ลงทุนได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีผู้ลงทุนทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 10. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากโครงการส่งเสริมการขาย Thai ESG นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย Thai ESG อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันอีก
 11. SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของSCBAM ถือเป็นสิ้นสุด

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน Thai ESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย SCBAM Client Relations โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com

คู่มือการลงทุน