เงื่อนไขการมอบของกำนัล SCBSFF
สำหรับผู้ลงทุนกองทุน SCBDA ของ บลจ.ไทยพาณิชย์
 1. แคมเปญส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDA) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
 3. ผู้ลงทุนจะได้รับของกำนัลเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
 4. กรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 5. กรณีผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับของกำนัลผ่านการลงทุนจากหลายช่องทาง SCBAM ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของกำนัลภายใต้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกัน ไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้
 6. SCBAM จะคำนวณมูลค่ายอดเงินลงทุนเฉพาะรายการซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า ที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
 7. กรณีที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับของกำนัลในแคมเปญนี้แล้ว ผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิได้รับของกำนัลจากแคมเปญอื่นของ SCBAM สำหรับกองทุนเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันอีก
 8. SCBAM จะทำรายการมอบหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 15 มกราคม 2567 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 9. ผู้ลงทุนไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก SCBAM
 10. กรณีที่ผู้ลงทุนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ SCBAM กำหนด หรือข้อมูลของผู้ลงทุนเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือผู้ลงทุนปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ลงทุนตกลงให้ SCBAM มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของผู้ลงทุนดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 11. SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของSCBAM ถือเป็นสิ้นสุด

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ รับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02 777 7777 www.scbam.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
SCBAM Client Relations โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com