สร้างโอกาสรับผลตอบแทน จากตราสารหนี้ทั่วโลก
nature

ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
จำกัดยอดลงทุนสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อกองทุน


กองทุน Term Fund พิเศษ
บน SCB EASY เท่านั้น
เสนอขายครั้งเดียว วันที่ 24 ก.ค. - 5 ส.ค. 2562

กองทุนเปิด SCB Eazy 3M1 SCBEZ3M1

ประมาณการผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ไม่เสียภาษี(1)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 เดือนได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

nature

กองทุนเปิด SCB Easy 1Y1 SCBEZ1Y1

ประมาณการผลตอบแทน 2.00% ต่อปี ไม่เสียภาษี(1)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 12 เดือนได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

nature

คำเตือน
  1. กองทุนตราสารหนี้เริ่มเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  2. กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
  3. หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
  4. บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
  5. เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  6. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย