กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) SCBSETE
nature


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCB SET INDEX FUND (E-Class)

กองทุนเดียวในตลาด

ที่เน้นสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของดัชนี SET เป็นทางเลือกการลงทุนที่ครอบคลุมมากกว่าดัชนี SET50 และ SET100

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น

ดัชนี SET มีผลตอบแทนระยะยาวในอดีตดีกว่าดัชนี SET 50 และ SET 100 ซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีขึ้น

Optimized Portfolio

มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimized Portfolio เพื่อให้ได้พอร์ตที่มีสภาพคล่องสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับ ดัชนี SET มากที่สุดผลตอบแทนย้อนหลัง
ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลจาก : Bloomberg ณ 31 มกราคม 2561


ปรัชญาการลงทุน SCBSET
01. เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น
มุ่งบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีอัตราผลตอบแทนและความผันผวนใกล้เคียงกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด
02. Optimized portfolio
ขั้นตอนการลงทุน
Investment Universe

( กำหนดขอบเขตการลงทุน ให้มีสภาพคล่อง )


Optimization Process

( สร้างพอร์ตการลงทุนให้มีอัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับดัชนี SET มากที่สุด )

Monitor & Adjustments

( ติดตามพอร์ตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน )

นโยบายการลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดขาย
คำเตือนและช่องทางการติดต่อ