ตรุษจีนเฮง เฮง SCBAM แจกอั่งเปาทอง
nature


*ท่านจะได้รับ Username และ Password หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนในระบบเรียบร้อย ภายใน 3 วันทำการ

"ตรุษจีนเฮง เฮง SCBAM แจกอั่งเปาทอง"

เพียงเลือกลงทุนในกองทุนผ่านแอป SCBAM FUND CLICK*
รับเลย หน่วยลงทุนกองทุนทองคำ SCBGOLDH สูงสุด 2,000 บาท
ตั้งแต่ 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

*เฉพาะกองทุนที่ร่วมรายการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click เฉพาะกองทุนที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
  2. บริษัทฯ จะคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) เป็นมูลค่า 0.2% ของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ โดยจำกัดมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหนึ่งบัตรประชาชน
  3. เกณฑ์การคำนวณของกำนัลจะพิจารณาจากยอดซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนเข้า ในกองทุนตามที่ บลจ.ไทยพาณิชย์กำหนด โดยการสับเปลี่ยนรายการระหว่างกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์จะต้องมาจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประชาชนเป็นสำคัญ และ บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นับรวมยอดเงินลงทุนใดๆ ที่โอนมาจากบัญชีร่วม หรือบัญชีที่เปิดในนามคณะบุคคล ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ไทยพาณิชย์ ระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  4. กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) ต่ำกว่า 1 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
  5. บริษัทฯ จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมอบหน่วยลงทุนคืนในบัญชี SCBAM Fund Click โดยอัตโนมัติ
  6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click โดยไม่ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใด ๆ เท่านั้น
  7. กรณีได้รับสิทธิ์จากโครงการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของรางวัลจากโครงการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดียวกันของ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อีก
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดSCBGOLDH* กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust โดยบริษัทจัดการมุ่งทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย / SCBAM Client Relations 0 2777 7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

รายชื่อกองทุนที่ร่วมรายการ

กรุณาคลิก ชื่อกองทุนเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนที่ร่วมรายการ ความเสี่ยง นโยบายการลงทุน
SCBGLOB SCBFINA SCBFINR SCBEMBOND SCBFST SCBAUD เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
SCBMPLUSA SCBPLUS SCBMILDA SCBCLASSICA SCBSPICYA SCBSMART2 SCBSMART2A SCBSMART3 SCBSMART4 SCB2566 SCB2576 SCB2586 SCBABS SCBFLX เน้นการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน และสินทรัพย์ทางเลือก
SCBGSIF SCBGSIFR SCBINCA SCBINCR SCBOPPA SCBOPPR SCBPOPA SCBROBOA SCBAPLUS SCBAPLUSA SCBGINA SCBGINR SCBGPLUS SCBWINA SCBWINR เน้นการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน และสินทรัพย์ทางเลือก
SCBSE SCBSEA SCBDV SCBMSE SCBMLTA SCBTHAICGA SCBPMO SCBBANKING SCBBANKINGA SCBENERGY SCBDA SCBTEQ SCBRAAA SCBMOMENTA SCBQUALITYA SCBVALUEA SCBLARGEA SCBEQUALA เน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศ
SCBGMLA SCBGEQ SCBGEQA SCBLEQ SCBLEQA SCBPGF SCBDIGI SCBGPROP SCBGIF SCBGHC SCBBLN SCBS&P500 SCBEUEQ SCBNK225 SCBNK225D SCBUSSM SCBEUSM SCBJPSMA SCBAEM SCBAEMHA SCBEMEQ SCBCHEQA SCBCE SCBCEH SCBCHA SCBINDIA SCBKEQTG เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
SCBPINA SCBPIND เน้นลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
SCBGOLD SCBGOLDH เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust