เน้นย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการกองทุน กับกองทุนดาวเด่น ให้คุณลงทุนแบบเต็มๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เท่านั้น
nature
nature
เน้นย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการกองทุน กับกองทุนดาวเด่น ให้คุณลงทุนแบบเต็มๆ พร้อมรับคืนค่าธรรมเนียมการซื้อ
ผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM FUND CLICK เท่านั้น
เน้นย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการกองทุน กับกองทุนดาวเด่น ให้คุณลงทุนแบบเต็มๆ พร้อมรับคืนค่าธรรมเนียมการซื้อ
ผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM FUND CLICK เท่านั้น

กองทุนติดดาวที่ร่วมรายการ มีอะไรบ้าง

 • กองทุนที่ร่วมรายการทั้งหมด
 • กองทุนรวมตราสารหนี้
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนต่างประเทศ
 • SCBFP

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
  *ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front–end)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Short Term Bond, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBSE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  เล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
  (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBSEA

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  เล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
  (ชนิดสะสมมูลค่า)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBDV

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นทุนปันผล
  (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBMSE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นทุน Mid/Small Cap
  (ชนิดสะสมมูลค่า)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Small/Mid-Cap, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBPLUS

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  อินคัมพลัส
  (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Aggressive Allocation, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBMPLUSA

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  มัลติ อินคัมพลัส
  (ชนิดสะสมมูลค่า)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Aggressive Allocation, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBFLX

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  เฟล็กซิเบิ้ล
  SCBFLX

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Aggressive Allocation, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBSMART3

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  สมาร์ทแพลน 3
  (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Conservative Allocation , ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBSMART4

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  สมาร์ทแพลน 4
  (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Moderate Allocation , ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBEMBOND

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
  SCBEMBOND

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Emerging Market Bond, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBGLOB

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  โกลบอล บอนด์
  SCBGLOB

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Bond, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBGSIF

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์
  (ชนิดสะสมมูลค่า)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Bond, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBNK225

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นญี่ปุ่น
  (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBNK225D

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นญี่ปุ่น
  (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBGEQ

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  โกลบอลอิควิตี้
  (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Equity, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBS&P500

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นยูเอส
  (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund US Equity, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBEUSM

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นยุโรปสมอลแคป
  (ชนิดสะสมมูลค่า)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Europe Equity, ณ 31 พ.ค. 2563

 • SCBPGF

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์
  (ชนิดสะสมมูลค่า)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Equity, ณ 31 พ.ค. 2563

กองทุนติดดาวที่ร่วมรายการ มีอะไรบ้าง

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมผสม
กองทุนต่างประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การคืนค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end)
 1. รายการนี้ให้สิทธิผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนเฉพาะในกองทุนที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
 2. บริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมการซื้อ (front-end) ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับมูลค่าเงินลงทุนในส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ในกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ (front-end) เป็นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ตามมูลค่าค่าธรรมเนียมการซื้อ (front-end) ที่ผู้ลงทุนได้รับคืนผ่านบัญชีที่ผู้ลงทุนเปิดบนแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 กันยายน 2563 ในการจัดสรร
 3. กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะทำการนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 5. กรณีได้รับสิทธิจากโครงการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของรางวัลจากโครงการส่งเสริมการขายของ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อีก สำหรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเดียวกัน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 7. เฉพาะผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click โดยไม่ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดๆ เท่านั้น

*กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


คำเตือน
 1. เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 2. ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 3. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน