จิบสตาร์บัคส์เกร๋ๆ กับ SCBAM Fund Click
nature


*ท่านจะได้รับ Username และ Password หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนในระบบเรียบร้อย ภายใน 3 วันทำการ


เงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมแคมเปญ
"จิบกาแฟเกร๋ๆ กับ SCBAM Fund Click"

 1. ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องดำเนินการดังนี้
  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เพื่อเปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ และ
  2. ล็อคอิน (log in) เข้าระบบครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 2. เฉพาะผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ทำครบตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 1 ข้างต้นเท่านั้นจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ได้รับ Starbucks e-Coupon ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com ในวันที่ 16 กันยายน 2562 และจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้ผ่านช่องทางอีเมลตามที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวได้ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
 3. ผู้เข้าร่วมแคมเปญ 1 ท่าน มีสิทธิ 1 สิทธิในการเข้าร่วมแคมเปญนี้เท่านั้น
 4. สิทธิการรับ Starbucks e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ กำหนด หรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมแคมเปญเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือผู้เข้าร่วมแคมเปญปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้เข้าร่วมแคมเปญตกลงให้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของผู้เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวได้ทันที โดยผู้เข้าร่วมแคมเปญไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 6. บลจ.ไทยพาณิชย์ มีสิทธิเรียกให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญคืนของรางวัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้เข้าร่วมแคมเปญมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ กำหนด
 7. เมื่อผู้เข้าร่วมแคมเปญดำเนินการตามเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญตกลงยินยอมให้ บลจ.ไทยพาณิชย์ เก็บและใช้ ชื่อ นามสกุล อีเมล ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญให้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณามอบรางวัล และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือการประกอบการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ บลจ.ไทยพาณิชย์
 8. บลจ.ไทยพาณิชย์ มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ รางวัล และ/หรือรายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติแคมเปญได้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมแคมเปญตกลงให้ถือว่าคำตัดสินของ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งคัดค้าน รวมทั้งจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด
 9. ในกรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นที่สุด