ฟินกับกองทุน e-class กองทุนดีฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ
nature
nature

บลจ.ไทยพาณิชย์
มอบความฟินแบบ DOUBLE!

ฟินที่ 1

ฟินกับกองทุน e-class กองทุนดี

ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ

เพียงมีกองทุน e-class ติดพอร์ต เท่าไหร่ก็ได้

+

ฟินที่ 2

ลงทุนเพิ่มขั้นต่ำ 1,000 บาทในกองทุน

SCBTRAVEL, SCBIHEALTH และ SCBCLEAN

รับหน่วยลงทุน SCBFIN มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท
(ไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินลงทุน ในกองทุนที่ร่วมรายการ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
เฉพาะลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น
เปิดบัญชีกองทุน

3 เทรนด์การลงทุน ใน 3 กองทุนมาแรง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Travel and Leisure
(ชนิดสะสมมูลค่า)

ความเสี่ยงระดับ : 6

ลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ ที่ได้ประโยชน์เต็มๆ หลังการเปิดเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Healthcare Innovation
(ชนิดสะสมมูลค่า)

ความเสี่ยงระดับ : 7

ลงทุนในนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

SCBIHEALTH(A) เริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม 2564

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Clean Energy
(ชนิดสะสมมูลค่า)

ความเสี่ยงระดับ : 6

ลงทุนในพลังงานทางเลือก เทรนด์พลังงานที่สดใสในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนประเภท e-class มีอะไรบ้าง?


ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โครงการ Double Fin
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ที่ลงทุนเฉพาะในกองทุนที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น
 2. ลูกค้าตามข้อ 1 มีสิทธิรับของกำนัล SCBFINA fund back เมื่อลูกค้ามียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนประเภท e-class มากกว่า “0” บาท และลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click โดยมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป รับ fund back หน่วยลงทุนกองทุน SCBFINA มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะทำการนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกัน (ไม่นับยอดเงินลงทุนของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าใช้บัญชีกองทุนประเภทบัญชีร่วม และ/หรือ บัญชีกองทุนในนามคณะบุคคล)
 4. กองทุนรวมของ SCBAM ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวน 3 กองทุน ได้แก่
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBTRAVEL(A)
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBIHEALTH(A)
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBCLEANA
 5. กรณีที่มีแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกันหลายแคมเปญ และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายแคมเปญ โดยลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลรวมไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินลงทุนจากทุกแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกัน เท่านั้น
 6. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมกำหนด
 7. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFINA) เมื่อลูกค้ามีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้ โดย SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBFINA โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 8. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBFINA ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBFINA ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 9. สงวนสิทธิเฉพาะผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click เท่านั้น โดยไม่ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใด ๆ
 10. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก SCBAM
 11. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงให้ SCBAM มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 12. SCBAM มีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบ ในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ SCBAM กำหนด
 13. SCBAM มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ SCBAM เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 14. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ SCBAM ถือเป็นที่สุด
 15. SCBAM ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

SCBFIN กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) มีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


คำเตือน
 • กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5 ซึ่งอาจสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล
 • กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน