กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (SCBUSA) เปิดเสนอขายครั้งแรก 12-18 มกราคม 2564
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นยูเอส แอคทีฟ

(ชนิดสะสมมูลค่า)

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นยูเอส แอคทีฟ
(ชนิดสะสมมูลค่า)

ระดับความเสี่ยง :

สะดวกที่สุด

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

สะดวกที่สุด ลงทุนง่ายๆ ผ่าน


คำเตือน
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน