กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (SCBTRAVEL) เปิดเสนอขายครั้งแรก 24-28 พฤษภาคม 2564
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Travel and Leisure

เปิดเสนอขายครั้งแรก 24 พ.ค. 64 - 2 มิ.ย. 64

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Travel and Leisure
เปิดเสนอขายครั้งแรก 24 พ.ค. 64 - 2 มิ.ย. 64

ระดับความเสี่ยง :

สะดวกที่สุด

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

สะดวกที่สุด ลงทุนง่ายๆ ผ่าน


คำเตือน
  • กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน