กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Short Term Bond 1YA (SCBSTB1YA) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2566
เปิดบัญชีกองทุน