กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) SCBS&P500
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นยูเอส

(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500

ระดับความเสี่ยง : 6

nature

nature
nature
nature
nature
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500


คำเตือน
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน