กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (SCBSEMI) เปิดเสนอขายครั้งแรก 8 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2564
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Semiconductor

เปิดเสนอขายครั้งแรก 8 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2564

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Semiconductor
เปิดเสนอขายครั้งแรก 8 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2564

ระดับความเสี่ยง :

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

พิเศษ ในรูปแบบ e-Class
ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ
เฉพาะ SCBAM Fund Click

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

พิเศษ ในรูปแบบ e-Class
ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ
เฉพาะ SCBAM Fund Click


คำเตือน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน