กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
คำเตือน
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ความเสี่ยงกองทุนระดับ 1 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน P (SCBTMFPLUS-P)
  • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน สอบถามเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com
เปิดบัญชีกองทุน