กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMPGF

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

เงื่อนไขการรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
ผ่าน SCBSFF FUND BACK
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 3. มูลค่าเงินคืนสูงสุด คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดในช่วงเสนอขายครั้งแรก ไม่เกินจำนวน 500,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย
 4. การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญนั้น จะไม่นับยอดรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม RMF ของบริษัท โดยจะนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดังนี้
  1. 1. กรณีที่ลูกค้ามีการโอนสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมที่ร่วมรายการ จะไม่นับเป็นยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
  2. 2. กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก และ/หรือ โอนออกไปยังกองทุนรวมที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการ หรือกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยอดเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
 5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 6. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมกำหนด
 7. บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 8. บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการผ่านหลายบัญชีกองทุน บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 9. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของกำนัลใดๆ จากโครงการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันอีก
 10. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิคัดค้าน โต้แย้ง แต่อย่างใด
 11. บริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่บริษัทกำหนด
 12. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 13. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 14. ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ธนาคาร และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายฯ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัทที่เว็บไซต์ของบริษัท https://www.scbam.com/th/privacy-notice/ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายฯ ตามช่องทางที่ผู้สนับสนุนการขายฯ ดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 15. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Client Relations 0 2777 7777 กด 0 กด 6

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • คู่มือการลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน