กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
คำเตือน
  • *ไม่จำกัด ในกรณีที่ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% โดยมีตัวคูณร่วม (PR) ที่ 50%
  • **กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ / ราคาของสัญญาออปชั่นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกสัญญา/ คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นได้
  • ***เงื่อนไขตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนโครงการ
  • กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com
เปิดบัญชีกองทุน