กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ SCB India Active Equity (SCBINDEQ) เปิดเสนอขายครั้งแรก 12 ต.ค. 64 – 19 ต.ค. 64
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

เปิดเสนอขายครั้งแรก 12 ต.ค. 64 – 19 ต.ค. 64

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
เปิดเสนอขายครั้งแรก 12 ต.ค. 64 – 19 ต.ค. 64

ระดับความเสี่ยง :

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขายทุกราย


คำเตือน
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน