กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity (SCBGTO) เปิดเสนอขายครั้งแรก 20-29 กรกฎาคม 2564
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Trigger Opportunity

เปิดเสนอขายครั้งแรก 20 ก.ค. - 29 ก.ค. 2564

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Trigger Opportunity
เปิดเสนอขายครั้งแรก 20 ก.ค. - 29 ก.ค. 2564

ระดับความเสี่ยง :

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขาย

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขาย


คำเตือน
  • มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 7 เดือนแรก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน