กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (SCBCTECH)เสนอขายครั้งแรก: 20 – 26 เมษายน 2564
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
China Technology

เปิดเสนอขายครั้งแรก 20 – 26 เมษายน 2564

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
China Technology
เปิดเสนอขายครั้งแรก 20 – 26 เมษายน 2564

ระดับความเสี่ยง :

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน


คำเตือน
  • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน