กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1 YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBCR1YN)
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1 YN

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เปิดเสนอขายครั้งแรก 23 - 28 เมษายน 2564
SCBCR1YN

ระดับความเสี่ยง : 5

nature

nature
nature
nature
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCBCR1YN


คำเตือน
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน