กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดเพื่อการออม (SCBCHA-SSF) และเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA)
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นจีนเอแชร์

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นจีนเอแชร์

ระดับความเสี่ยง :

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน


คำเตือน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF / RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน