กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (SCBBLOC) เปิดเสนอขายครั้งแรก 27 ก.ค. 64 – 9 ส.ค. 64
nature
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Blockchain

เปิดเสนอขายครั้งแรก 27 ก.ค. 2564 – 9 ส.ค. 2564

ระดับความเสี่ยง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Blockchain
เปิดเสนอขายครั้งแรก 27 ก.ค. 2564 – 9 ส.ค. 2564

ระดับความเสี่ยง :

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

พิเศษ ในรูปแบบ e-Class
ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ
เฉพาะ SCBAM Fund Click

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

พิเศษ ในรูปแบบ e-Class
ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ
เฉพาะ SCBAM Fund Click


คำเตือน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน