ไปให้สุด!! กับกองทุนลดหย่อนภาษี จาก บลจ.ไทยพาณิชย์
nature
nature

ลงทุนวันนี้
รับหน่วยลงทุนคืน สูงสุด 1,000 บาท

วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563

ยกเว้นกองทุนประเภทตราสารหนี้


ลงทุนทันทีผ่านแอปพลิเคชัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ลงทุนวันนี้
รับหน่วยลงทุนคืน สูงสุด 1,000 บาท

วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563

ยกเว้นกองทุนประเภทตราสารหนี้


ลงทุนทันทีผ่านแอปพลิเคชัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มากที่สุด กับ 32 กองทุน RMF และ SSF

มากที่สุด กับ 32 กองทุน RMF และ SSF

ผู้ลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

สะดวกที่สุด

ลงทุนง่ายผ่านบัตรเครดิต SCB
แอปพลิเคชัน SCB EASY
และ SCBAM FUND CLICK
สมัครใช้งาน

*ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และ SCB EASY App

สะดวกที่สุด ลงทุนง่ายผ่านบัตรเครดิต SCB แอปพลิเคชัน SCB EASY
และ SCBAM FUND CLICK
สมัครใช้งาน

*ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และ SCB EASY App

เงื่อนไขการรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
ผ่าน SCBSFF FUND BACK
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัท”) ยกเว้นกองทุนประเภทตราสารหนี้ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม จนถึง 30 ธันวาคม 2563 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. มูลค่าเงินคืนสูงสุด คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน ในกรณีต่อไปนี้
  • กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อย่างเดียว จะคำนวณยอดเงินลงทุนสูงสุด 200,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินคืนสูงสุด 400 บาท
  • กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อย่างเดียว จะคำนวณยอดเงินลงทุนสูงสุด 500,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  • กรณีลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทั้งสองกองทุน จะคำนวณยอดเงินลงทุนสูงสุด 500,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
 3. บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการโดยพิจารณาจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ.อื่น และไม่นับยอดรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม SSF, RMF ของบริษัท กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 5. บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ในการจัดสรร
 6. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของกำนัลใดๆ จากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF อื่นๆ อีก
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • หมายเหตุ : กองทุน SSF
  • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ)
  • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
 • คู่มือการลงทุน