กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SCB70-SSFX
nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30

เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
SCB70-SSFX
ลงทุน SCB70-SSFX คลิก

ความเสี่ยงระดับ : 5

nature

nature

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
SCB70-SSFX


เงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมแคมเปญ
"รับเงินคืนสูงสุด 400 บาท ผ่านกองทุน SCBGOLDH Fund BACK"

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกลุ่มกองทุน SSF ชนิดเพื่อการออมพิเศษที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัท”) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 2. มูลค่าเงินคืนคำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิในช่วงเวลาที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อท่าน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 3. บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการโดยพิจารณาจากยอดรวมเฉพาะรายการซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า กองทุนในกลุ่ม SSF ชนิดเพื่อการออมพิเศษของบริษัทเท่านั้น
 4. กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนเป็น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) ต่ำกว่า 1 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 6. บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ในการจัดสรร
 7. กรณีได้รับสิทธิ์จากโครงการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของรางวัลจากโครงการส่งเสริมการขายของ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อีก สำหรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเดียวกัน
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด


คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย
 • กองทุน SSF พิเศษ สามารถทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป