เริ่มก่อน คุ้มกว่า แค่ลงทุน SSF-RMF ขั้นต่ำ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 6 เดือน รับไปเลย หน่วยลงทุน SCBSFF สูงสุด 1,000 บาท เริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564
nature
nature

ใครว่าลดหย่อนภาษี ต้องรอลงทุนช่วงสิ้นปี

บลจ.ไทยพาณิชย์ ให้คุณเริ่มต้นลงทุนก่อนใคร
แถมได้หน่วยลงทุน SCBSFF เพิ่ม เริ่มเลยวันนี้!!

เพียงลงทุนผ่าน

SCB EASY SCBAM Fund Click

และผู้สนับสนุนการขาย

ใครว่าลดหย่อนภาษี ต้องรอลงทุนช่วงสิ้นปี
บลจ.ไทยพาณิชย์ ให้คุณเริ่มต้นลงทุนก่อนใคร
แถมได้หน่วยลงทุน SCBSFF เพิ่ม เริ่มเลยวันนี้!!

เพียงลงทุนผ่าน

SCB EASY SCBAM Fund Click

และผู้สนับสนุนการขาย

เลือกกองทุน SSF – RMF ที่ใช่

ลงทุนเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 6 เดือน
ในช่องทางเดียวกัน และประเภทกองทุนเดียวกัน

ผู้ลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

เงื่อนไขการรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
ผ่าน SCBSFF FUND BACK
 1. แคมเปญนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญมีสิทธิได้รับของกำนัล เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) (“กองทุน SCBSFF”) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท เมื่อลูกค้ามีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
   2.1 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย SCBAM ตามรายชื่อกองทุนรวมข้างต้น (“กองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ”)
   2.2 จะต้องเริ่มลงทุนครั้งแรกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ในกรณีที่ปรากฏว่า ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญได้มีการลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้ (เช่น ลงทุนน้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท หรือ ไม่ได้ลงทุนทุกเดือนต่อเนื่องกัน เป็นต้น) ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนใหม่ได้ แต่การลงทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 และจะคิดคำนวณเฉพาะยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใหม่ที่มีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้เท่านั้น (ไม่นับรวมยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลูกค้าได้มีการลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้)
   2.3 ลงทุนในครั้งละเท่าใดก็ได้ โดยเป็นไปตามจำนวนขั้นต่ำตามที่หนังสือชี้ชวนแต่ละกองทุนกำหนด แต่ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในแต่ละเดือนจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน และลูกค้าจะต้องมีการลงทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องติดต่อกันตามเดือนปฏิทิน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มลงทุนครั้งแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2
   2.4 ลงทุนในกองทุนรวมประเภทเดียวกัน โดยลูกค้าสามารถเลือก (ก) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทกองทุน SSF (“กองทุน SSF”) เพียงอย่างเดียว หรือ (ข) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทกองทุน RMF (“กองทุน RMF”) เพียงอย่างเดียว หรือ (ค) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF ซึ่งลูกค้าจะต้องมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภทดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ด้วย
   2.5 ลูกค้าสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังนี้
    (1) สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
    (2) SCB EASY App
    (3) SCBAM Fund Click (ทั้งนี้ จะนับเฉพาะยอดเงินลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น โดยจะไม่นับยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางอื่น)
    (4) ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ๆ ของ SCBAM ที่ไม่ใช่ธนาคาร (“ผู้สนับสนุนการขายฯ”) โดยผู้สนับสนุนการขายฯ ดังกล่าวแต่ละราย จะถือเป็นแต่ละช่องทางแยกต่างหากออกจากกัน
   2.6 การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญนั้น SCBAM จะนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดังนี้
    (1) ยอดเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF นั้น จะนับแยกต่างหากออกจากกัน และ
    (2) ยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้นนั้น จะนับแยกต่างหากออกจากกัน (ซึ่งรวมถึงกรณีที่ลูกค้ามีการลงทุนผ่านสาขาของธนาคาร และลงทุนผ่าน SCB EASY App จะนับแยกต่างหากออกจากกันด้วย) แต่ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางในแต่ละช่องทางดังกล่าว จะนับรวมทุกยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้ารายเดียวกันตามเลขประจำตัวประชาชน
    แต่ทั้งนี้
    (ก) กรณีที่ลูกค้ามีการโอนสับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ จะไม่นับเป็นการโอนสับเปลี่ยนเข้าที่จะนับเป็นยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า และไม่ถือเป็นการโอนสับเปลี่ยนออกที่จะถูกหักจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
    (ข) กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก และ/หรือ โอนออกไปยังกองทุนรวมที่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ หรือกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยอดเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
 3. ของกำนัล SCBSFF Fund Back จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และ/หรือ กองทุน RMF ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
   3.1. กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF เพียงอย่างเดียว
    จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
   3.2. กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน RMF เพียงอย่างเดียว
    จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
   3.3. กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF
    จะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และเมื่อรวมมูลค่าของกำนัลทั้งหมดแล้ว ลูกค้าจะต้องได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
 4. กรณีที่มีแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกันหลายแคมเปญ (ไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือ SCBAM) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลรวมไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินลงทุนจากทุกแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกัน เท่านั้น
 5. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมกำหนด
 6. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF เมื่อลูกค้ามีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้ ตามรอบเวลาดังนี้
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 กันยายน 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 28 กันยายน 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนเมษายน – กันยายน 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 7. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 8. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือ SCBAM
 9. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ SCBAM กำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงให้ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 10. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ SCBAM กำหนด
 11. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือ SCBAM เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 12. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ SCBAM ถือเป็นที่สุด
 13. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ SCBAM โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 14. 14. SCBAM จะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ธนาคาร และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายฯ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SCBAM ที่เว็บไซต์ของของ SCBAM https://www.scbam.com/th/privacy-notice/ หรือช่องทางอื่นใดที่ SCBAM กำหนด และ/หรือ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายฯ ตามช่องทางที่ผู้สนับสนุนการขายฯ ดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 15. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


คำเตือน
 • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ)
 • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF / RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • คู่มือการลงทุน

 1. แคมเปญนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญมีสิทธิได้รับของกำนัล เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) (“กองทุน SCBSFF”) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท เมื่อลูกค้ามีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
   2.1 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย SCBAM ตามรายชื่อกองทุนรวมข้างต้น (“กองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ”)
   2.2 จะต้องเริ่มลงทุนครั้งแรกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ในกรณีที่ปรากฏว่า ลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญได้มีการลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้ (เช่น ลงทุนน้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท หรือ ไม่ได้ลงทุนทุกเดือนต่อเนื่องกัน เป็นต้น) ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนใหม่ได้ แต่การลงทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 และจะคิดคำนวณเฉพาะยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใหม่ที่มีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้เท่านั้น (ไม่นับรวมยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลูกค้าได้มีการลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้)
   2.3 ลงทุนในครั้งละเท่าใดก็ได้ โดยเป็นไปตามจำนวนขั้นต่ำตามที่หนังสือชี้ชวนแต่ละกองทุนกำหนด แต่ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในแต่ละเดือนจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน และลูกค้าจะต้องมีการลงทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องติดต่อกันตามเดือนปฏิทิน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มลงทุนครั้งแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2
   2.4 ลงทุนในกองทุนรวมประเภทเดียวกัน โดยลูกค้าสามารถเลือก (ก) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทกองทุน SSF (“กองทุน SSF”) เพียงอย่างเดียว หรือ (ข) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทกองทุน RMF (“กองทุน RMF”) เพียงอย่างเดียว หรือ (ค) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF ซึ่งลูกค้าจะต้องมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภทดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ด้วย
   2.5 ลูกค้าสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังนี้
    (1) สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
    (2) SCB EASY App
    (3) SCBAM Fund Click (ทั้งนี้ จะนับเฉพาะยอดเงินลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น โดยจะไม่นับยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางอื่น)
    (4) ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ๆ ของ SCBAM ที่ไม่ใช่ธนาคาร (“ผู้สนับสนุนการขายฯ”) โดยผู้สนับสนุนการขายฯ ดังกล่าวแต่ละราย จะถือเป็นแต่ละช่องทางแยกต่างหากออกจากกัน
   2.6 การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญนั้น SCBAM จะนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดังนี้
    (1) ยอดเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF นั้น จะนับแยกต่างหากออกจากกัน และ
    (2) ยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้นนั้น จะนับแยกต่างหากออกจากกัน (ซึ่งรวมถึงกรณีที่ลูกค้ามีการลงทุนผ่านสาขาของธนาคาร และลงทุนผ่าน SCB EASY App จะนับแยกต่างหากออกจากกันด้วย) แต่ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนผ่านช่องทางในแต่ละช่องทางดังกล่าว จะนับรวมทุกยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้ารายเดียวกันตามเลขประจำตัวประชาชน
    แต่ทั้งนี้
    (ก) กรณีที่ลูกค้ามีการโอนสับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ จะไม่นับเป็นการโอนสับเปลี่ยนเข้าที่จะนับเป็นยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า และไม่ถือเป็นการโอนสับเปลี่ยนออกที่จะถูกหักจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
    (ข) กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก และ/หรือ โอนออกไปยังกองทุนรวมที่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ หรือกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยอดเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
 3. ของกำนัล SCBSFF Fund Back จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และ/หรือ กองทุน RMF ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
   3.1. กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF เพียงอย่างเดียว
    จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
   3.2. กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน RMF เพียงอย่างเดียว
    จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
   3.3. กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF
    จะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และเมื่อรวมมูลค่าของกำนัลทั้งหมดแล้ว ลูกค้าจะต้องได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (รวมทุกช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น)
 4. กรณีที่มีแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกันหลายแคมเปญ (ไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือ SCBAM) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลรวมไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินลงทุนจากทุกแคมเปญในช่วงเวลาเดียวกัน เท่านั้น
 5. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมกำหนด
 6. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF เมื่อลูกค้ามีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้ ตามรอบเวลาดังนี้
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 กันยายน 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 28 กันยายน 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนเมษายน – กันยายน 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  • สำหรับรอบระยะเวลาลงทุน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 7. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 8. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร และ/หรือ SCBAM
 9. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ SCBAM กำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงให้ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 10. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ SCBAM กำหนด
 11. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือ SCBAM เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 12. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ SCBAM ถือเป็นที่สุด
 13. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ SCBAM โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 14. 14. SCBAM จะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ธนาคาร และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายฯ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SCBAM ที่เว็บไซต์ของของ SCBAM https://www.scbam.com/th/privacy-notice/ หรือช่องทางอื่นใดที่ SCBAM กำหนด และ/หรือ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนการขายฯ ตามช่องทางที่ผู้สนับสนุนการขายฯ ดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 15. ธนาคาร และ/หรือ SCBAM ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


 • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ)
 • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
 • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF / RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • คู่มือการลงทุน