กองทุน

เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงมีทั้งที่เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET INDEX) , ดัชนีตราสารหนี้ รวมถึงดัชนีอ้างอิงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน ทั้งนี้ บลจ. จะนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านโบรกเกอร์ เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น ที่ราคาซื้อขายปัจจุบัน (Real time) ในตลาด ณ ขณะนั้น และบลจ. จะทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ เรียก ว่า Participating Dealer (PD) ซึ่งอาจเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ โดยตรง โดย PD จะนำหลักทรัพย์หรือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มดัชนีอ้างอิงมาแลกเปลี่ยนกับหน่วยลงทุน และจะมีผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างน้อย 1 ราย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมได้อย่างใกล้เคียง