การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
1. เปิดใบคำขอใช้บริการกองทุน (Application Form)
บุคคลธรรมดา เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
• สำเนาเอกสารแสดงตน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
• สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์
• อื่นๆ (ถ้ามี)
นิติบุคคล เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
• หนังสือบริคณห์สนธิ
• รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ / ผู้มีอำนาจลงนาม
• สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5ป)
• หนังสือมอบอำนาจ
• สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์
• อื่นๆ (ถ้ามี)
2. ศึกษารายละเอียดกองทุนที่สนใจ (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป)
3. กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน" (Purchase Order) พร้อมทั้งแสดงสำเนาเอกสารแสดงตน
4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รายละเอียด
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เงินโอน ที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือตัวแทนขาย
2. ชำระดัวยเช็ค / แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย (สำหรับธนาคาร) • กรณีเป็นกองทุนเปิด (ไม่มีอายุโครงการ) สั่งจ่าย "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน...(ระบุชื่อกองทุน)" หรือ "บัญชีซื้อกองทุนเปิด (ระบุชื่อกองทุน) เพื่อ (ระบุชื่อผู้ลงทุน)"
• กรณีเป็นกองทุนที่เสนอขายครั้งแรก สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์... (ระบุชื่อกองทุน) เพื่อ...(ระบุชื่อผู้ลงทุน)"

หมายเหตุ: เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย ต้องอยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารที่รับใบซื้อเท่านั้น
3. ชำระดัวยเช็ค / แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย (สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์ /ตัวแทนขายอื่น) • กรณีเป็นกองทุนเปิด (ไม่มีอายุโครงการ) สั่งจ่าย "บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"
• กรณีเป็นกองทุนที่เสนอขายครั้งแรก สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"

หมายเหตุ: เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย ต้องอยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารที่รับใบซื้อเท่านั้น
4. ชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับกองทุน LTF & RMF เท่านั้น) • ชื่อของผู้ซื้อและผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน
• สามารถทำผ่านช่องทางธนาคาร และ Easy Fund ในระบบ SCB Easy Net
5. สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) • เป็นการตัดเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะตัดเงินจากบัญชีทุกวันที่ 26 และสามารถเลือกให้ตัดทุกเดือนหรือระบุเดือนได้
• สามารถทำคำสั่งผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. รับสำเนาหลักฐานคำสั่งซื้อจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6. การรับหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน
กองทุนที่มีบริการ Fund Book กองทุนฯ อื่นๆ ไม่มีบริการ Fund Book
1. SCBSFF / SCBTMF สามารถเลือกรับ Fund Book หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน (เอกสารแสดงสิทธิ์) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้าที่ขอรับ Fund Book แล้ว จะไม่มีการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ สำหรับกองทุนเปิดทั่วไป ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ (หลังจากที่ทำรายการ)
2. SCBRMF / SCBLTF สามารถเลือกรับ Fund Book หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน (เอกสารแสดงสิทธิ์) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้าที่ขอรับ Fund Book แล้ว จะไม่มีการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ
3.กองทุน Term Fund (กองทุนทีมีอายุโครงการ) สามารถเลือกรับ Fund Book หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน (เอกสารแสดงสิทธิ์) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้าที่ขอรับ Fund Book แล้ว จะไม่มีการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ
 

การขายคืนหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการขายคืนหน่วยลงทุน
1. กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งขายคืน" (Redemption Order Form)
2. เอกสารที่ใช้ประกอบ
บุคคลธรรมดา • สำเนาเอกสารแสดงตน
• หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการ ถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
นิติบุคคล • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
• สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม
• หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
3. การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1) นำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่น ดังนี้
    - ธนาคารกสิกรไทย
    - ธนาคารกรุงเทพ
    - ธนาคารทหารไทย
    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2) รับเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หมายเหตุ: การรับเงินค่าขายคืนบัญชีหรือเป็นเช็คจะเป็นไปตามที่ระบุในใบคำขอใช้บริการกองทุน
4. รับสำเนาหลักฐานคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ บลจ. เดียวกัน
บุคคลธรรมดา • กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยน" (Fund Switching Form)
• เอกสารที่ใช้ประกอบ: สำเนาเอกสารแสดงตน , หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
นิติบุคคล • กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยน" (Fund Switching Form)
• เอกสารที่ใช้ประกอบ: หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม / หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) / หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน หรือ รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2. รับสำเนาหลักฐานคำสั่งสับเปลี่ยนจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 

การโอนย้ายหน่วยลงทุน (เฉพาะกองทุน RMF / LTF)

การโอนย้ายหน่วยลงทุน (เฉพาะกองทุน RMF / LTF)
1. กรณีโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น
วิธีการ เอกสารที่ใช้ประกอบ
• ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ปลายทางเพื่อกรอกใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุน และรับสำเนาเพื่อติดต่อ บลจ. ต้นทาง (SCBAM) สำเนาเอกสารแสดงตน, หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
• ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ต้นทาง (SCBAM) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยน" โดยใช้ใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุนของ บลจ. ปลายทางเป็นหลักฐานประกอบ
2. กรณีรับโอนหน่วยลงทุนมาจาก บลจ. อื่น
วิธีการ เอกสารที่ใช้ประกอบ
• ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. (SCBAM) เพื่อกรอกแบบฟอร์มสับเปลี่ยนเข้า และรับสำเนาสับเปลี่ยน สำหรับไปติดต่อ บลจ. ต้นทาง สำเนาเอกสารแสดงตน, หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
• ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์มสับเปลี่ยนของ บลจ. SCBAM เป็นหลักฐานประกอบ
หมายเหตุ :
ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี ควรดำเนินการติดต่อ บลจ. ต้นทาง และ ปลายทางภายในวันเดียวกัน
 
จุดบริการ SCB
SCBAM Call Center
Real Time Ticker
SCBSET = Bt.
SET INDEX =
Change =
Get NAV
Get NAV
Economic Outlook
คู่มือภาษี
เอกสารกองทุน