กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 10.9902  
 SCBTMFP-A 10.4382  
 SCBTMFP-B 10.3849  
 SCBTMFP-C 10.2806  
 SCBTMFP-I 10.4384  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.7281  
 SCBSFFP-A 10.1669  
 SCBSFFP-B 10.1594  
 SCBSFFP-C 10.1078  
 SCBSFFP-I 10.1668  
 SCBRF 18.6201  
 SCBFP 11.1261  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.2714  
 SCBBANKING 14.8734  
 SCBSET50 16.9096  
 SCBSET 18.0325  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.5797  
 SCBDV 12.1283  
 SCBMF 16.9073  
 SCBMF2 11.9972  
 SCBMF3 9.1019  
 SCBMF4 8.9272  
 SCBMF5 8.1731  
 SCBPMO 10.3640  
 SCBSE 11.2175  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.2756  
 SCBTS2 11.9801  
 SCBTS3 13.4634  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.8145  
 SCBPG 9.4456  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3401  
 SCB2576 10.6126  
 SCB2586 10.7307  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.5825  
 SCBTG7-4 9.4634  
 SCBTG4P4A 10.4148  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.1098  
 SCBLT2 24.0489  
 SCBLT3 24.8761  
 SCBLT4 12.6966  
 SCBLTS 12.8281  
 SCBLTT 15.7506  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.8790  
 SCBRM2 12.8584  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.6032  
 SCBRM4 48.3095  
 SCBRMS50 15.9411  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.8488  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.4824  
 SCBRMGWP 11.3132  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3279  
 SCBSMART3 10.0854  
 SCBSMART4 10.1072  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 12.4034  
 SCBCE 8.2489  
 SCBCEH 10.7592  
 SCBCEH2 10.8634  
 2828HK 112.4000  
 SCBNK225 10.8620  
 SCBNK225D 10.8618  
 1321JT 15,690.0000  
 SCBGOLD 7.4670  
 SCBGOLDH 7.4376  
 SGLD 124.4300  
 SCBAEM 11.8089  
 SCBEUEQ 10.3291  
 SXXPIEXGY 34.9200  
 SCBSP500 14.1007  
 SPY 198.6500  
 SCBOIL 12.0455  
 DBO 29.8300  
 SCBPGF 12.0297  
 SCBEMEQ 10.6555  
 SCBGEQ 12.7664  
 SCBGLOW 11.8898  
 SCBGLOWP 11.6374  
 SCBGSIF 11.0959  
 SCBGLOB 10.3259  
 SCBEMBOND 9.8940  
 SCBCOMP 8.5534  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 29.9638  
 HKD 4.1104  
 USD 31.8560  
 JPY 31.2590  
 EUR 42.8336