กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 10.9458  
 SCBTMFP-A 10.3850  
 SCBTMFP-B 10.3395  
 SCBTMFP-C 10.2507  
 SCBTMFP-I 10.3852  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.6367  
 SCBSFFP-A 10.1019  
 SCBSFFP-B 10.0982  
 SCBSFFP-C 10.0689  
 SCBSFFP-I 10.1017  
 SCBRF 18.5341  
 SCBFP 11.0448  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.5882  
 SCBBANKING 13.0107  
 SCBSET50 15.4873  
 SCBSET 16.3853  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 6.9223  
 SCBDV 11.6115  
 SCBMF 15.3493  
 SCBMF2 11.0201  
 SCBMF3 8.3317  
 SCBMF4 8.3062  
 SCBMF5 7.4250  
 SCBPMO 9.4637  
 SCBSE 10.2792  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 10.5253  
 SCBTS2 11.1780  
 SCBTS3 12.5686  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.2370  
 SCBPG 8.9824  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 9.9689  
 SCB2576 9.9744  
 SCB2586 9.8338  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.5108  
 SCBTG7-4 8.6666  
 SCBTG4P4A 9.5460  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 16.4783  
 SCBLT2 22.2264  
 SCBLT3 22.8441  
 SCBLT4 11.9707  
 SCBLTS 12.4079  
 SCBLTT 14.5584  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 SCBRM1 12.8083  
 SCBRM2 12.7906  
 SCBRM3 24.4098  
 SCBRM4 44.4168  
 SCBRMS50 14.6388  
 SCBGOLDHRM 7.9180  
 SCBRMGW 10.1710  
 SCBRMGWP 10.7816  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.1361  
 SCBSMART3 9.8088  
 SCBSMART4 9.7525  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBEMBOND 9.5387  
 SCBAUD 12.4242  
 SCBCE 7.4322  
 SCBCEH 9.5467  
 SCBCEH2 9.6265  
 SCBNK225 10.1110  
 SCBNK225D 10.1110  
 SCBGOLD 7.6413  
 SCBGOLDH 7.4922  
 SGLD 125.5400  
 SCBAEM 10.9551  
 SCBEUEQ 9.7797  
 SCBSP500 12.9223  
 SCBOIL 11.7082  
 DBO 29.0200  
 SCBPGF 11.2196  
 SCBEMEQ 9.7725  
 SCBGEQ 12.2353  
 SCBGSIF 10.7976  
 SCBGLOB 10.2114  
 SCBGLOW 11.5122  
 SCBGLOWP 11.0350  
 SCBCOMP 9.0756