กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1753  
 SCBTMFP-A 10.6934  
 SCBTMFP-B 10.5903  
 SCBTMFP-C 10.4178  
 SCBTMFP-I 10.6936  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 20.1420  
 SCBSFFP-A 10.4951  
 SCBSFFP-B 10.4635  
 SCBSFFP-C 10.3352  
 SCBSFFP-I 10.4961  
 SCBRF 19.1260  
 SCBFP 11.7598  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 7.0032  
 SCBBANKING 9.6710  
 SCBSET50 13.7270  
 SCBSET 15.1283  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 6.4957  
 SCBDV 9.9103  
 SCBMF 14.5136  
 SCBMF2 9.5955  
 SCBMF3 7.7046  
 SCBMF4 7.6195  
 SCBMF5 6.6702  
 SCBPMO 7.9941  
 SCBSE 10.1230  
 SCBMSE 9.9552  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 10.2595  
 SCBTS2 10.9056  
 SCBTS3 12.2467  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 10.9928  
 SCBPG 8.7654  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 9.8040  
 SCB2576 9.4581  
 SCB2586 8.8614  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 11.1064  
 SCBTG7-4 8.4550  
 SCBTG3P3B 8.4118  
 SCBTG3P3C 8.5275  
 SCBTG3P3D 8.1620  
 SCBTG3P3E 8.7796  
 SCBTG3P3G 9.6315  
 SCBTG3P3H 9.6740  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 14.7251  
 SCBLT2 20.0984  
 SCBLT3 20.1366  
 SCBLT4 10.1257  
 SCBLTS 11.8984  
 SCBLTT 13.4313  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.2601  
 SCBRM2 13.3723  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 23.2047  
 SCBRM4 41.5246  
 SCBRMS50 12.7463  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.4931  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMJP 7.7116  
 SCBRMGHC 8.3240  
 SCBRMGIF 8.9222  
 SCBRMEU 8.0234  
 SCBRMGW 8.9476  
 SCBRMGWP 9.1057  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4015  
 SCBSMART3 9.8316  
 SCBSMART4 9.7182  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.7749  
 SCBFST 9.9189  
 SCBCE 6.3126  
 SCBCEH 7.3873  
 SCBCEH2 7.4869  
 SCBCHA 8.0081  
 SCBNK225 10.6125  
 SCBNK225D 9.2704  
 SCBGOLD 7.8831  
 SCBGOLDH 7.1649  
 SCBAEM 8.1445  
 SCBEUEQ 9.0686  
 SCBSP500 12.6495  
 SCBBLN 8.2405  
 SCBINDIA 8.0209  
 SCBKEQTG 7.5182  
 SCBGIF 9.0505  
 SCBGPLUS 9.7778  
 SCBOIL 2.8588  
 SCBPGF 9.1602  
 SCBGHC 7.6291  
 SCBEMEQ 6.6748  
 SCBGEQ 11.0650  
 SCBGLOW 10.2144  
 SCBGLOWP 9.4192  
 SCBGSIF 11.4206  
 SCBGLOB 9.9155  
 SCBEMBOND 7.5639  
 SCBCOMP 4.6174  
 กองทุนหลัก
 2828HK 75.7500  
 SGLD 118.5600  
 1321JT 16,090.0000  
 SXXPIEXGY 31.5100  
 SPY 185.3100  
 DBO 6.9400  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.2618  
 HKD 4.5696  
 USD 35.5900  
 JPY 31.5845  
 EUR 39.8728