กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1296  
 SCBTMFP-A 10.6192  
 SCBTMFP-B 10.5364  
 SCBTMFP-C 10.3764  
 SCBTMFP-I 10.6194  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 20.0385  
 SCBSFFP-A 10.3997  
 SCBSFFP-B 10.3724  
 SCBSFFP-C 10.2457  
 SCBSFFP-I 10.4001  
 SCBRF 18.9853  
 SCBFP 11.5689  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 8.6100  
 SCBBANKING 10.2399  
 SCBSET50 15.7135  
 SCBSET 16.6135  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 6.9383  
 SCBDV 10.7725  
 SCBMF 15.8099  
 SCBMF2 10.5256  
 SCBMF3 8.1590  
 SCBMF4 8.3435  
 SCBMF5 7.2382  
 SCBPMO 8.4929  
 SCBSE 10.5216  
 SCBMSE 9.9063  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 10.9602  
 SCBTS2 11.6502  
 SCBTS3 13.0798  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.6033  
 SCBPG 9.2791  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.2361  
 SCB2576 10.1641  
 SCB2586 9.8329  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 11.0173  
 SCBTG7-4 9.2644  
 SCBTG3P3B 9.2333  
 SCBTG3P3C 9.3307  
 SCBTG3P3D 9.2673  
 SCBTG3P3E 9.4259  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 16.1399  
 SCBLT2 21.7725  
 SCBLT3 22.2411  
 SCBLT4 11.6507  
 SCBLTS 12.4548  
 SCBLTT 14.6617  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.1547  
 SCBRM2 13.2278  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 24.8056  
 SCBRM4 45.7880  
 SCBRMS50 14.6500  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 6.6655  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 9.8132  
 SCBRMGWP 10.2779  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4376  
 SCBSMART3 10.0168  
 SCBSMART4 10.0679  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.8756  
 SCBCE 9.3815  
 SCBCEH 11.1373  
 SCBCEH2 11.2610  
 SCBCHA 10.9707  
 SCBNK225 14.3680  
 SCBNK225D 12.5511  
 SCBGOLD 6.8996  
 SCBGOLDH 6.3523  
 SCBAEM 10.1133  
 SCBEUEQ 11.8009  
 SCBSP500 14.5245  
 SCBBLN 10.0116  
 SCBINDIA 10.1627  
 SCBKEQTG 8.4149  
 SCBOIL 4.9752  
 SCBPGF 10.3204  
 SCBEMEQ 8.4763  
 SCBGEQ 12.9103  
 SCBGLOW 11.2168  
 SCBGLOWP 10.6326  
 SCBGSIF 11.5271  
 SCBGLOB 9.6608  
 SCBEMBOND 8.0318  
 SCBCOMP 5.9922  
 กองทุนหลัก
 2828HK 115.0000  
 SGLD 105.3500  
 1321JT 20,710.0000  
 SXXPIEXGY 39.0500  
 SPY 206.7900  
 DBO 12.0800  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.5875  
 HKD 4.5105  
 USD 34.9530  
 JPY 28.2453  
 EUR 38.6310