กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 10.9492  
 SCBTMFP-A 10.3888  
 SCBTMFP-B 10.3428  
 SCBTMFP-C 10.2529  
 SCBTMFP-I 10.3890  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.6434  
 SCBSFFP-A 10.1064  
 SCBSFFP-B 10.1025  
 SCBSFFP-C 10.0717  
 SCBSFFP-I 10.1062  
 SCBRF 18.5394  
 SCBFP 11.0645  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.5874  
 SCBBANKING 13.4355  
 SCBSET50 15.7582  
 SCBSET 16.6651  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.0610  
 SCBDV 11.8305  
 SCBMF 15.6525  
 SCBMF2 11.2330  
 SCBMF3 8.5129  
 SCBMF4 8.4573  
 SCBMF5 7.5591  
 SCBPMO 9.6306  
 SCBSE 10.4896  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 10.6769  
 SCBTS2 11.3391  
 SCBTS3 12.7490  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.3490  
 SCBPG 9.0723  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.0348  
 SCB2576 10.0947  
 SCB2586 10.0128  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.5483  
 SCBTG7-4 8.8579  
 SCBTG4P4A 9.7519  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 16.6819  
 SCBLT2 22.7065  
 SCBLT3 23.2445  
 SCBLT4 12.1236  
 SCBLTS 12.4998  
 SCBLTT 14.8410  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 SCBRM1 12.8138  
 SCBRM2 12.8143  
 SCBRM3 24.6507  
 SCBRM4 45.2399  
 SCBRMS50 14.8914  
 SCBGOLDHRM 7.8102  
 SCBRMGW 10.1167  
 SCBRMGWP 10.7579  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.1670  
 SCBSMART3 9.8483  
 SCBSMART4 9.8090  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBEMBOND 9.4094  
 SCBAUD 12.3639  
 SCBCE 7.3313  
 SCBCEH 9.4012  
 SCBCEH2 9.4799  
 SCBNK225 10.2172  
 SCBNK225D 10.2171  
 SCBGOLD 7.5521  
 SCBGOLDH 7.3910  
 SGLD 123.7900  
 SCBAEM 10.9757  
 SCBEUEQ 10.0528  
 SCBSP500 13.2734  
 SCBOIL 11.7014  
 DBO 29.0000  
 SCBPGF 11.4194  
 SCBEMEQ 9.7265  
 SCBGEQ 12.2110  
 SCBGSIF 10.7791  
 SCBGLOB 10.1665  
 SCBGLOW 11.4543  
 SCBGLOWP 11.0109  
 SCBCOMP 9.0723