กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1459  
 SCBTMFP-A 10.6449  
 SCBTMFP-B 10.5564  
 SCBTMFP-C 10.3919  
 SCBTMFP-I 10.6451  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 20.0787  
 SCBSFFP-A 10.4319  
 SCBSFFP-B 10.4032  
 SCBSFFP-C 10.2760  
 SCBSFFP-I 10.4325  
 SCBRF 19.0250  
 SCBFP 11.6100  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 7.9752  
 SCBBANKING 10.3016  
 SCBSET50 15.4505  
 SCBSET 16.5122  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 6.8273  
 SCBDV 10.6631  
 SCBMF 15.5968  
 SCBMF2 10.3356  
 SCBMF3 8.0385  
 SCBMF4 8.2055  
 SCBMF5 7.2029  
 SCBPMO 8.4123  
 SCBSE 10.6470  
 SCBMSE 9.9730  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 10.8507  
 SCBTS2 11.5356  
 SCBTS3 12.9491  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.5714  
 SCBPG 9.2390  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.2021  
 SCB2576 10.0781  
 SCB2586 9.6753  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 11.0421  
 SCBTG7-4 9.1361  
 SCBTG3P3B 8.8884  
 SCBTG3P3C 9.0043  
 SCBTG3P3D 8.8713  
 SCBTG3P3E 9.0251  
 SCBTG3P3G 9.8141  
 SCBTG3P3H 9.8597  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 15.9786  
 SCBLT2 21.3799  
 SCBLT3 21.8709  
 SCBLT4 11.3612  
 SCBLTS 12.4131  
 SCBLTT 14.4238  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.1851  
 SCBRM2 13.2505  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 24.5282  
 SCBRM4 45.1112  
 SCBRMS50 14.3839  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 6.9308  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGIF 10.0601  
 SCBRMGW 9.3554  
 SCBRMGWP 9.7602  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4524  
 SCBSMART3 9.9380  
 SCBSMART4 9.8991  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.9865  
 SCBCE 8.8310  
 SCBCEH 10.1691  
 SCBCEH2 10.2915  
 SCBCHA 9.3542  
 SCBNK225 12.8808  
 SCBNK225D 11.2519  
 SCBGOLD 7.3839  
 SCBGOLDH 6.6115  
 SCBAEM 9.7035  
 SCBEUEQ 10.7585  
 SCBSP500 13.8862  
 SCBBLN 9.1334  
 SCBINDIA 10.1416  
 SCBKEQTG 8.6096  
 SCBGIF 10.0630  
 SCBOIL 4.9294  
 SCBPGF 9.7801  
 SCBGHC 9.0287  
 SCBEMEQ 7.9371  
 SCBGEQ 12.4095  
 SCBGLOW 10.6844  
 SCBGLOWP 10.0951  
 SCBGSIF 11.4866  
 SCBGLOB 9.7952  
 SCBEMBOND 7.5590  
 SCBCOMP 5.8099  
 กองทุนหลัก
 2828HK 105.1000  
 SGLD 109.4000  
 1321JT 18,590.0000  
 SXXPIEXGY 36.2800  
 SPY 199.4100  
 DBO 12.0600  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.8755  
 HKD 4.6533  
 USD 36.0600  
 JPY 30.0270  
 EUR 40.6198