กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1570  
 SCBTMFP-A 10.6630  
 SCBTMFP-B 10.5696  
 SCBTMFP-C 10.4020  
 SCBTMFP-I 10.6632  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 20.1028  
 SCBSFFP-A 10.4565  
 SCBSFFP-B 10.4267  
 SCBSFFP-C 10.2991  
 SCBSFFP-I 10.4572  
 SCBRF 19.0557  
 SCBFP 11.6518  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 7.8324  
 SCBBANKING 10.2127  
 SCBSET50 14.9022  
 SCBSET 16.2071  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 6.8078  
 SCBDV 10.4846  
 SCBMF 15.4175  
 SCBMF2 10.2055  
 SCBMF3 8.0924  
 SCBMF4 8.1041  
 SCBMF5 7.1356  
 SCBPMO 8.3866  
 SCBSE 10.6515  
 SCBMSE 10.3793  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 10.6876  
 SCBTS2 11.3615  
 SCBTS3 12.7555  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.4158  
 SCBPG 9.1159  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.1138  
 SCB2576 9.9269  
 SCB2586 9.4528  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 11.0614  
 SCBTG7-4 8.9562  
 SCBTG3P3B 8.8321  
 SCBTG3P3C 8.9490  
 SCBTG3P3D 8.6709  
 SCBTG3P3E 8.9187  
 SCBTG3P3G 9.7701  
 SCBTG3P3H 9.8133  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 15.6014  
 SCBLT2 21.2784  
 SCBLT3 21.5496  
 SCBLT4 11.0739  
 SCBLTS 12.2624  
 SCBLTT 14.2862  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.2129  
 SCBRM2 13.2823  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 24.2050  
 SCBRM4 44.0407  
 SCBRMS50 13.8557  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 6.4953  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMJP 10.2836  
 SCBRMGHC 10.2037  
 SCBRMGIF 10.2428  
 SCBRMEU 9.9868  
 SCBRMGW 9.4357  
 SCBRMGWP 9.8829  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4572  
 SCBSMART3 9.9612  
 SCBSMART4 9.9361  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.9819  
 SCBCE 8.5984  
 SCBCEH 9.9920  
 SCBCEH2 10.1124  
 SCBCHA 10.6301  
 SCBNK225 14.0964  
 SCBNK225D 12.3138  
 SCBGOLD 6.8590  
 SCBGOLDH 6.2029  
 SCBAEM 9.2719  
 SCBEUEQ 11.3097  
 SCBSP500 14.5761  
 SCBBLN 9.4523  
 SCBINDIA 9.3615  
 SCBKEQTG 8.7180  
 SCBGIF 10.3537  
 SCBOIL 4.4180  
 SCBPGF 10.0144  
 SCBGHC 9.3842  
 SCBEMEQ 7.8656  
 SCBGEQ 12.6168  
 SCBGLOW 10.7829  
 SCBGLOWP 10.2388  
 SCBGSIF 11.5111  
 SCBGLOB 9.6081  
 SCBEMBOND 7.6327  
 SCBCOMP 5.2569  
 กองทุนหลัก
 2828HK 103.4000  
 SGLD 102.5500  
 1321JT 20,330.0000  
 SXXPIEXGY 37.8000  
 SPY 209.3700  
 DBO 10.8300  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.8496  
 HKD 4.6132  
 USD 35.7540  
 JPY 29.1445  
 EUR 38.0349