SCBAM launches SCBFF3M80, SCBTFCP6M34 and SCBEFN1Y3 with subscription offering during March 1-7, 2016.

1 March 2016
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M80 (SCBFF3M80)  
    เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร Union National Bank (UNB)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธนาคาร Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า-ประเทศจีน, ธนาคาร First Gulf Bank-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธนาคาร China Construction Bank (CCB) สาขาฮ่องกง-ประเทศจีน และธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยกองทุนมีอายุโครงการ 3 เดือน และมีขนาดโครงการ 15,000 ล้านบาท

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M34 (SCBTFCP6M34)  
    เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกองทุนมีอายุโครงการ 6 เดือน และมีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y3 (SCBEFN1Y3)  
    โดยเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายนักลงทุนที่มีเงินลงทุนสูงและที่มิใช่รายย่อย โดยลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ซึ่งกองทุนจะลงทุนใน เงินฝากธนาคาร Union National Bank (UNB)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธนาคาร First Gulf Bank-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (CLN) ที่ออกโดย Societe Generale SA. ซึ่งความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นของตราสารหนี้จะอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารและ/หรือตราสารหนี้ของธนาคาร Emirates NBD Bank (ENBD)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ตราสารที่ออกโดย CIMB Bank Berhad จะอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของรัฐบาลอินโดนีเซีย และตราสารที่ออกโดย Standard Chartered Bank (London) จะอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของ-รัฐบาลไทย โดยกองทุนมีอายุโครงการ 1 ปี และมีขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)