Open-end Fund


กองทุนเปิด หรือกองทุนประเภทรับซื้อคืน เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการฯ