การลงทุนเพื่อการเกษียณกับ Target date fund

25 September 2015

ปัจจุบันระบบการลงทุนในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาเพื่อให้เทียบเท่ากับระดับสากล ผู้ประกอบการด้านธุรกิจจัดการลงทุนจึงเน้นออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะตอบสนองความหลากหลายกับความต้องการการออมของประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งจัดได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนทุกคน  ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดให้มีการออมหลากหลายรูปแบบเพื่อการเกษียณ เช่น การออมในกองทุนประกันสังคม การออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

แต่ปัญหาของผู้ออมเงินประการหนึ่งคือ การเลือกจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนเพื่อให้รองรับกับเป้าหมายผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนในระยะสั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจกันต่อไปครับ  เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่นิยมที่จะออมเงินในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับการลงทุนในระยะยาว  และลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการลงทุนในระยะสั้น  ทั้งๆที่สินทรัพย์ที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงสูงในระยะสั้นกลับมีความเสี่ยงที่ลดลงในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงนั้นและช่วยให้ผู้ออมเงินบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในปัจจุบันผมมองว่าอีกกองทุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Target date fund ก็สามารถตอบโจทย์การออมเพื่อการเกษียณได้เป็นอย่างดีเช่นกัน 

Target date fund คือ กองทุนที่เน้นการลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนจะกำหนดช่วงปีที่จะครบกำหนดการลงทุน ซึ่งมักจะเป็นปีที่ผู้ลงทุนนั้นเกษียณอายุ เช่นปัจจุบันปี 2558 นักลงทุนมีอายุ 40 ปีและตั้งใจที่จะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี ก็จะสามารถเลือกกองทุน Target date fund ที่ครบกำหนดปี 2578 ได้

กองทุน Target date fund จะให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปให้กับสมาชิก พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสินทรัพย์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตามอายุการทำงานที่คงเหลือจนถึงวันเกษียณอายุ เช่น สมาชิกกองทุนมีอายุการทำงานคงเหลือ 20 ปี ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในลักษณะ Aggressive Portfolio (สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง) ในช่วง 5 ปีแรก และจะปรับน้ำหนักการลงทุนในลักษณะ Balanced Portfolio ในช่วง 5 ปีถัดมา และปรับน้ำหนักการลงทุนในลักษณะ Conservative Portfolio อีกใน 5 ปีถัดไป และในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนเป็นลักษณะ Defensive Portfolio (สินทรัพย์ปลอดภัยสูง) ให้แก่นักลงทุน  ซึ่งข้อดีของการลงทุนแบบ Target Date Fund จะช่วยให้นักลงทุนหมดกังวลเรื่องการปรับความเสี่ยงการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายระยะเวลาการลงทุน ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาดทุนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ

กองทุนประเภท Target date fund เริ่มเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่ต้องการออมเพื่อการเกษียณเพิ่มมากขึ้น  และผมเชื่อว่ากองทุนประเภทนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ออมเงินที่กำหนดเป้าหมายเพื่อการเกษียณอายุได้ดีอย่างแน่นอนครับ