กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการยกเว้นภาษี

25 September 2015

อย่างที่ทุกท่านทราบว่า เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์เงินสมทบของสมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีต่อเมื่อออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต

ทั้งนี้ขออธิบายเพิ่มเติมคำว่า “เกษียณอายุ” จากเดิมการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีเกษียณอายุเพื่อได้รับการยกเว้นภาษีนั้น การเกษียณอายุจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือตามข้อบังคับการทำงานหรือตามที่นายจ้างกำหนดเท่านั้น หลังจากที่ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 277 ไว้นั้น โดยได้ระบุในกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ต้องเกษียณอายุตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเวลาที่ออกจากงาน โดยการเกษียณอายุตามข้อบังคับนั้น ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี บริบูรณ์ และต้องเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยกรณีที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาโดยตลอด ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน แต่กรณีที่เคยเป็นสมาชิก กบข. ต้องเป็นสมาชิกกองทุน กบข.และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

เรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

กรณีต้องมีอายุตัวไม่ต่ำกว่า 55 ปีในเวลาที่รับเงินจากกองทุน

คำถาม

หากสมาชิกเกษียณอายุการทำงานที่อายุ 50 ปีและจะนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากมองว่าเป็นสมาชิกกองทุนต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องอายุที่ต้องไม่ต่ำกว่า 55 ปี

ข้อแนะนำ ในกรณีนี้หากสมาชิกต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ต้องคงเงินไว้ในกองทุนต่ออีก 5 ปี เพื่อให้มีอายุครบ 55 ปี

 

กรณีต้องเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน
คำถาม

หากสมาชิกมีอายุ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้ว 4 ปี และลาออกจากงานพร้อมกับลาออกจากกองทุน โดยหลังจากนั้น 6 เดือนสมาชิกรายดังกล่าวได้เข้าทำงานกับบริษัทใหม่และได้สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ เนื่องจากความเป็นสมาชิกภาพไม่ต่อเนื่อง เพราะมีช่วงขาดหายจากการเป็นสมาชิกไป 6 เดือนก่อนเป็นสมาชิกกองทุนกับนายจ้างใหม่

ข้อแนะนำ สมาชิกควรจะคงเงินไว้ในกองทุนกับนายจ้างเดิมไว้ก่อนย้ายไปนายจ้างใหม่เพื่อให้อายุสมาชิกต่อเนื่อง

 

คำถามชวนคิด

คำถาม

ถ้าทำงานจนเกษียณอายุ 60 ปี แต่เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอนอายุ 57 ปี ทำให้สมาชิกรายดังกล่าวมีอายุสมาชิกกองทุนเพียง 3 ปี ถ้าสมาชิกนำเงินออกจากกองทุนตอนอายุ 60 ปีสมาชิกรายนี้จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้  เพราะถึงแม้จะเข้าเกณฑ์เกษียณอายุและมีอายุตัวครบ 55 ปีแล้ว แต่ไม่เข้าเกณฑ์เรื่องอายุสมาชิกต่อเนื่อง 5 ปี

ข้อแนะนำ สมาชิกควรจะคงเงินไว้ในกองทุนอีก 3 ปี เพื่อให้อายุสมาชิกต่อเนื่อง 

เพราะฉะนั้นการได้รับยกเว้นภาษีจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 2 กรณีคือมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน