SCBAM Market Insight : Report on July 17-21, 2017

17 July 2017

“ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น หลังประธาน Fed ไม่ส่งสัญญาณรีบขึ้นดอกเบี้ย” 

นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น หลังจาก Fed มีการย้ำถึงการลดงบดุลและขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ ทั้งนี้ แนะนำให้ระมัดระวังตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เช่น ตลาดหุ้น H-share และตลาดที่เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสะสมในระดับสูง เช่น อินเดีย เป็นต้น

กลยุทธ์การลงทุน : เน้นลงทุนในหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว โดยเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่และตราสารหนี้ระยะยาว