SCBAM Market Insight : Report on February 6-9, 2018

6 February 2018

“Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจาก FED คงสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย”  

ตลาดหุ้นโดยรวมยังคงมีความน่าสนใจ ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นปรับตัวลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตามผลประกอบการโดยรวมที่คาดว่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ที่มีทิศทางอ่อนค่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว

        ทั้งนี้ ยังไม่แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดี ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจนำไปสู่การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อตราสารหนี้ระยะยาว และแนะนำให้ชะลอการลงทุนในน้ำมัน จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้นักลงทุนขายทำกำไร เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การลงทุน : เน้นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และไทย และชะลอการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว และน้ำมัน