ผู้มีเงินลงทุนสูง


ผู้ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป (initial minimum subscription)