Foreign Investment Fund


กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ( ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ)  โดยผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินไว้ (Hedging) และอาจได้รับผลกระทบจากภาวะของตลาดที่ประเทศที่กองทุนรวมนี้นำเงินไปลงทุน