Closed-end Fund


กองทุนปิด หรือกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืน เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ และคืนเงินเมื่อครบกำหนดโครงการ