Dividend


เงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุน โดยเป็นการนำส่วนของกำไรมาแบ่งจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน