Russell 2000 Index


ดัชนี  Russell 2000 Index ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กสุด 2,000 บริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Russell 3000 Index โดยมูลค่าตลาดรวมของบริษัทที่ประกอบอยู่ในดัชนี Russell 2000 Index คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดรวม ทั้งนี้ดัชนี Russell 2000 Index มีการคำนวณน้ำหนักโดยปรับด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นรายย่อย (free-floated adjusted) เปิดเผยวิธีการคำนวณ และมีการทบทวนทุกปี ปัจจุบันมีการนำไปใช้เป็นตัวแทนวัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กในตลาดอเมริกาอย่างแพร่หลาย