Bond


พันธบัตร หรือตราสารหนี้ทั่วไปที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออก และผู้ถือตราสารหนี้