Amendment on Property Fund & Infrastructure Fund’s the notification of dividend payment.

29 July 2015

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) ขอประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความชื่อของกองทุนตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งได้ลงประกาศตีพิมพ์ไว้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 20 ฉบับวันที่ 29 ก.ค. 2558 จากเดิม “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)” เปลี่ยนแปลงเป็น “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) ในอัตราจ่ายเงินปันผล 0.2000 บาท/หน่วย สำหรับงวดผลการดำเนินงาน 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558 วันที่ปิดสมุดทะเบียน 7 ส.ค. 58 และวันที่จ่ายเงินปันผล 21 ส.ค. 58” เนื่องจากกองทุน ERWPF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานตามที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.00น.


ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)