นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้น และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อบริหารความเสี่ยง อีกทั้งอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรม การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

ทำไมถึงควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์  โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (SCBGMT) :

การลงทุน :
ซื้อครั้งแรก 550,000 บาท
ครั้งถัดไป 1,000 บาท

การซื้อขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน โดยกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนวันทำการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งได้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

เอกสารกองทุน :

คำเตือน:
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติม จากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน