โอกาสสร้างรายได้ กับ SCBWIN

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม

SCB World Income Fund (SCBWIN)

เสนอขายครั้งแรกวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย