บลจ. ไทยพาณิชย์ คว้าสุดยอดรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ด้าน “ความยั่งยืน” เป็นรายแรก จากเวที SET AWARDS ปี 2022

2 พฤศจิกายน 2565

         นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เข้ารับรางวัลสุดยอดองค์กรประจำปี 2565 ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในการบริหารจัดการกองทุน ด้านความยั่งยืน (Best Asset Management Award ด้าน ESG) ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำหลักเกณฑ์ ESG มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ดี มีการนำข้อมูลด้าน ESG มาใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของ บลจ. ในการบริหารงานในฐานะ บลจ.ชั้นนำของประเทศไทย โดยครั้งนี้ มี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลภายในงาน SET Awards ประจำปี 2022 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         นางนันท์มนัส เปิดเผยว่า “บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญในการสรรหาข้อมูล และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ESG เพื่อนำมาใช้ในกระบวนตัดสินใจลงทุน ทั้งในแง่การคัดเลือกหลักทรัพย์ ไปจนถึงการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีการจัดทำ SCBAM ESG Questionnaire เป็นรายปี เพื่อทราบถึงข้อมูลเชิงลึกด้าน ESG ของทางบริษัทจดทะเบียนต่างๆ และนำมาประกอบกับข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG ภายนอก เช่น MSCI, IOD และ CAC เป็นต้น มาจัดทำเป็น SCBAM ESG Score สำหรับในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม เราก็ได้เล็งเห็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน บลจ. มีกองทุนกลุ่ม ESG ที่บริหารอยู่รวมทั้งสิ้น 4 กองทุน คือ SCBTHAICG, SCBGEESG, SCBCLEAN และ SCBEV”

         นอกจากนี้ บลจ. ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่ดี และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยเราได้มีการพัฒนากองทุนรวมชนิด e-class ซึ่งกำหนดมูลค่าการลงทุนเพียงแค่ 1 บาท และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ และการจัดการกองทุนจากผู้ถือหน่วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำได้ง่าย

         ทั้งนี้ บลจ. มีการดำเนินงานด้าน ESG ภายในองค์กร และมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance), ด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง, ด้านการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Technology Governance) ที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ด้านการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวมถึงด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร อีกด้วย

         ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

PVDFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ชนิดสะสมมูลค่า)