แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

19 พฤศจิกายน 2562

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) ของกองทุนดังต่อไปนี้ที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและทำรายการผ่านบริษัทจัดการโดยตรง โดยซื้อและ/หรือสับเปลี่ยน(เข้า)หน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งและ/หรือทุกกองทุนรวมตามรายชื่อนี้ มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปต่อวัน ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกองทุน เดิม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลง**)
ใหม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลง**)
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
    (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBSE)
    (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBSEA)
1.07
1.07
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBMSE)

1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBDV)

0.535

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBMLTA)

1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBTHAICGA)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBTEQ)
0.535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBDA)
1.00 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBPMO)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBBANKING)
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBBANKINGA)
0.50
0.50
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBENERGY)
0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBGEQ)
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBGEQA)
0.535
0.535
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBLEQ)
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBLEQA)
1.605
1.605
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBS&P500)
0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBUSSM)
1.605 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBEUEQ)
0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBEUSM)
1.605 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
17. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล : SCBNK225)
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBNK225D)
0.50
0.50
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
18. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBJPSMA)
1.605 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
19. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBEMEQ)
0.535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
20. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBAEM)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
21. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBAEMHA)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
22. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBGOLDH)
0.535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : *ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ และตามที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

                  **อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)