แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

19 พฤศจิกายน 2562

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) ของกองทุนดังต่อไปนี้ที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและทำรายการผ่านบริษัทจัดการโดยตรง โดยซื้อและ/หรือสับเปลี่ยน(เข้า)หน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งและ/หรือทุกกองทุนรวมตามรายชื่อนี้ มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปต่อวัน ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกองทุน เดิม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลง**)
ใหม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลง**)
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
    (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBSE)
    (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBSEA)
1.07
1.07
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBMSE)

1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBDV)

0.535

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBMLTA)

1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBTHAICGA)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBTEQ)
0.535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBDA)
1.00 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBPMO)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBBANKING)
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBBANKINGA)
0.50
0.50
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBENERGY)
0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBGEQ)
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBGEQA)
0.535
0.535
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBLEQ)
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBLEQA)
1.605
1.605
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBS&P500)
0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBUSSM)
1.605 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBEUEQ)
0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBEUSM)
1.605 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
17. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล : SCBNK225)
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBNK225D)
0.50
0.50
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
18. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBJPSMA)
1.605 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
19. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBEMEQ)
0.535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
20. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBAEM)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
21. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBAEMHA)
1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
22. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์
(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBGOLDH)
0.535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : *ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ และตามที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

                  **อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)