ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการของกองทุน SCBWIP

14 ตุลาคม 2564

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (SCBWIP) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

  เดิม​ ใหม่
  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 50,000 บาท 1,000 บาท
  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ


       ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยมีผลกับทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBWIPP)

       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.scbam.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPIND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)