แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBFF3MC7 SCBFF6MI8 SCBFF6MI9 SCBFF6MJ1 SCBFF3MC8 SCBFF3MC9 SCBFF3MD1 SCBFF6MJ2 และ SCBFF6MJ3

8 มกราคม 2562

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี* ของ 9 กองทุนดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

กองทุน เดิม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม)
ใหม่
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม)

SCBFF3MC7

0.24555

0.2150

SCBFF6MI8

0.07138

0.0260

SCBFF6MI9

0.39650

0.1260

SCBFF6MJ1

0.49238

0.2630

SCBFF3MC8

0.34007

0.2690

SCBFF3MC9

0.26960

0.2300

SCBFF3MD1

0.39800

0.3450

SCBFF6MJ2

0.32276

0.2940

SCBFF6MJ3

0.43550

0.2780

       หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)