บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 
 รายงานสรุปเงินลงทุน 
 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
 กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     
 พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน     
 หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน                 9,969,987.60              2.23
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์     
 หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน               44,561,842.11              9.96
 (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating     
 ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน               24,283,498.93              5.43
 (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade     
 หรือไม่มี rating  เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                 -                    -  
 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV