บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 5%+5% 
 รายงานสรุปเงินลงทุน 
 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
 กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     
 พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน     
 หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน                                 -                    -  
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์     
 หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                 1,668,383.00              1.99
 (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating     
 ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                 -                    -  
 (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade     
 หรือไม่มี rating  เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                 -                    -  
 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV