กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA
คำเตือน
  • *กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default trisk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้
  • **ราคาของสัญญาวอร์แรนต์ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ / คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ได้กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
  • Complex Fund ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน